TOPIC 3: NAME

name

Chủ điểm Name có thể được coi là chủ điểm hay gặp nhất trong phần Speaking Part 1 với mục đích “warm up” bài thi cho thí sinh. Các câu hỏi thuộc chủ điểm này thường xoay quanh việc hỏi tên bạn là gì, nó có ý nghĩa ra sao, …

Từ vựng cần ghi nhớ

Chúng ta cùng xem Sample Answers dưới đây về một số câu hỏi thuộc chủ điểm Name và rút ra những từ vựng cần nhớ.

1. How did your parents choose your name?

To be truthful, I have never asked my parents about this. I suppose they gave me the name “Trang” just because back then it was a popular name for a baby girl. Probably they were not creative enough to think of another.

2. Does your name have any special meaning?

Yes, and in fact, it has a lot of meanings. In Chinese, the word “Trang” means grace and decency. I suppose my mom and dad really want me to become such a person so they sent all the expectation into my name.

3. Is your name common or unusual in your country?

You know, my name used to be a popular one back when I was born. The consequence of this is the fact that a huge number of girls that share the similar name with me at school, which has been quite confusing. The name “Trang” is still common now, but parents have been creative enough to think of a different middle name.

VocabularyPhoneticMeaning
creative/kriːˈeɪtɪv/sáng tạo
meaning/ˈmiːnɪŋ/ý nghĩa
grace/ɡreɪs/sự duyên dáng
decency/ˈdiːs(ə)nsi/sự đứng đắn
send the expectation into/sɛnd ðə ɛkspɛkˈteɪʃ(ə)n ɪntʊ/gửi gắm kỳ vọng vào đâu
share the similar name/ʃɛː ðə ˈsɪmɪlə neɪm/trùng tên nhau
confusing/kənˈfjuːzɪŋ/gây bối rối
common/ˈkɒmən/phổ biến
middle name/ˈmɪd(ə)l neɪm/tên đệm

4. If you could change your name, would you?

Hmm, I’ve never thought about this. Not really. But if I could make a small adjustment to my current name, I would shorten it by leaving out one of my middle names. I have two of them, which is sometimes quite lengthy, especially when I have to fill in any form.

5. Who usually takes the responsibility of giving names?

In general, parents will give the children the name, but sometimes, grandparents will also take part in the naming process. I think it is universal around the world. Even in some open-minded countries, close friends can assume such responsibility.

6. Is it easy to change your name in your country?

It’s not so easy, though. First, all family members should come to an agreement on that. Then they have to go to the local authorities for registration. After that, all friends and acquaintances must be informed of the change, which will require a lot of explanations.

7. What names are most common in your hometown?

Those with nice meanings. A lot of boys are given names like Thanh Dat, meaning making achievements. And girls’ parents prefer names such as Hoa, implying fragrance.

VocabularyPhoneticMeaning
adjustment/əˈdʒʌs(t)m(ə)nt/sự điều chỉnh
shorten/ˈʃɔːt(ə)n/rút ngắn lại
leave out/liːv aʊt/bỏ đi
lengthy/ˈlɛŋ(k)θi/dài dòng
universal/juːnɪˈvəːs(ə)l/được tất cả mọi người biết
open-minded/ˈəʊp(ə)n mʌɪndɪd/cởi mở
assume/əˈsjuːm/đảm nhiệm
come to an agreement/kʌm tə an əˈɡriːm(ə)nt/cùng nhau đồng ý
registration/rɛdʒɪˈstreɪʃ(ə)n/việc đăng ký
inform of/ɪnˈfɔːm ɒv/thông báo
imply/ɪmˈplʌɪ/ngụ ý

➤ Sau khi kết thúc bài đầu tiên, hãy chuyển sang Chủ đề tiếp theo là Food & Cooking nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.