TOPIC 9: HOLIDAY & TRAVEL

HOLIDAY & TRAVEL

Chủ điểm này khá phổ biến trong phần Speaking Part 1. Các câu hỏi thuộc chủ điểm này thường xoay quanh việc hỏi bạn thích đi du lịch ở đâu, các hoạt động bạn tham gia khi đi nghỉ mát là gì, bạn thích đi du lịch với ai, …

Từ vựng cần ghi nhớ

Chúng ta cùng xem Sample Answers dưới đây về một số câu hỏi thuộc chủ điểm Holiday & Travel và rút ra những từ vựng cần nhớ.

1. What kind of holiday do you like?

I’m not really a traveller, to be honest. I actually try my best to avoid the tourist traps during holidays. Too many people in one place makes me feel so suffocating, you know.

2. What do you like to do when you are on holiday?

Like I’ve just said to you, I prefer being indoors, so when on vacation, the first thing I would do is to enjoy the view from my hotel room. I’m also a foodie, so I would probably go out and have a taste of local street food.

3. Does your country have many tourists?

Yes. We have a lot of holiday resorts along the coast that are popular to tourists. Most people come on package holidays and stay in one of the many hotels and self- catering apartments.

4. Do you like holidays? Why/ Why not?

I can’t think of a reason not to like holidays. Because I get the chance to take a break from work, to relax and unwind, and to spend time with my family and friends.

5. When do you prefer to take your holidays? Why?

In the summer, I suppose. I mean, as much as I love my cozy home, I find the weather in Hanoi so intolerant. The extreme heat in midsummers often annoys everybody. Seems like everyone always gets grumpier because of this.

Vocabulary

Phonetic

Meaning

traveller

/ˈtrav(ə)lə/

người thích đi du lịch

tourist trap

/ˈtʊərɪst trap/

tụ điểm du khách

on vacation

/ɒn veɪˈkeɪʃ(ə)n/

đi nghỉ mát

have a taste of local street food

/hav ə teɪst ɒv əʊk(ə)l

striːt fuːd/

được trải nghiệm đồ ăn đường phố địa phương

holiday resort

/ˈhɒlɪdeɪ rɪˈzɔːt/

khu nghỉ dưỡng

self- catering

/sɛlf keɪtərɪŋ/

tự phục vụ

take a break from work

/teɪk ə breɪk frɒm wəːk/

được nghỉ ngơi khỏi công việc

midsummer

/mɪdˈsʌmə/

giữa hè

6. What do you like to do when you’re on holiday?

 I enjoy visiting the local places of interest. I like to go sightseeing and always sign up for guided tours as it’s a chance to be shown around and take photographs, which is one of my hobbies.

7. Do you prefer to travel or stay at home during holiday periods? Why?

If I can I prefer to travel. It’s nice to get away from everything and to have a change of scenery. Also, I like visiting new places and doing some sightseeing.

8. Do you like to travel in holidays?

Well, I love travelling not only because everyone else does but because for me travelling teaches so much more to me than anything else can ever do. Also, travelling allows me to explore myself and the world in ways that opens up my horizons, giving me a broader perspective on life.

Vocabulary

Phonetic

Meaning

place of interest

/pleɪs ɒv ɪnt(ə)rɪst/

địa điểm tham quan

go sightseeing

/ɡəʊ sʌɪtsiːɪŋ/

đi ngắm cảnh

guided tour

/ˈɡʌɪdɪd tʊə/

tour có người hướng dẫn

a change of scenery

/ə tʃeɪn(d)ʒ ɒv siːn(ə)ri/

thay đổi không khí

explore

/ɛkˈsplɔː/

khám phá

open up horizons

/ˈəʊp(ə)n ʌp həˈrʌɪz(ə)nz/

mở rộng tầm hiểu biết

a broad perspective

on life

ə brɔːd pəˈspɛktɪv ɒn lʌɪf/

một cái nhìn rộng hơn về cuộc sống

➤ Sau khi kết thúc bài đầu tiên, hãy chuyển sang Chủ đề tiếp theo là Free Time Activities nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.