IELTS Writing Task 1: Charts Checklist

Khi nhìn vào câu hỏi task 1 của bài thi viết, bạn cần trả lời nhanh 10 câu hỏi sau trước khi bắt tay vào việc viết bài:

  1. Đây là loại biểu đồ gì? (đường, cột, tròn,…)
  2. Tiêu đề cung cấp thông tin về biểu đồ? (Hãy đọc thật cẩn thận)
  3. Ở hai trục chứa những thông tin gì?
  4. Đơn vị đo lường trong bài là gì? (Tuổi, %, số lượng,…)
  5. Các nhóm được so sánh những gì với nhau?
  6. Khoảng thời gian trong bài là gì? (quá khứ, hiện tại, tương lai)
  7. Xu hướng rõ ràng nhất mà số liệu cung cấp cho bạn là gì?  (Xu hướng tăng hay giảm/General increase or decrease)
  8. Thông tin quan trọng hoặc nổi bật nhất được thể hiện là gì?
  9. Có thể so sánh được không? (Giữa các nhóm hoặc biểu đồ nếu trong bài có nhiều hơn một)
  10. Đây là static chart hay dynamic chart? (Static- biểu đồ chỉ thể hiện số liệu ở một thời gian nhất định. Dynamic- biểu đồ chỉ thể hiện số liệu ở một khoảng thời gian)

Leave a Reply

Your email address will not be published.