150+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh Tế

từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Thế giới hội nhập khiến tiếng Anh trở thành kỹ năng quan trọng trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong khối kinh tế, việc thông thạo từ vựng tiếng Anh trong ngành lại càng quan trọng hơn trong xu thế kinh tế toàn cầu như hiện nay. Bài viết dưới đây IGE IELTS xin giới thiệu những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thông dụng nhất, các bạn cùng theo dõi nhé.

Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh Tế thông dụng

 1. Crossed cheque (n) : Séc thanh toán bằng chuyển khoản
 2. Open cheque (n) : Séc mở
 3. Bearer cheque (n): Séc vô danh
 4. Draw (v) : rút
 5. Drawee (n) : ngân hàng của người ký phát
 6. Drawer (n) = Payer người ký phát (Séc)
 7. Payee(n): người đươc thanh toán
 8. Bearer (n) : người cầm (Séc)
 9. In word : (tiền) bằng chữ
 10. In figures : (tiền) bằng số
 11. Cheque clearing : sự thanh toán Séc
 12. Counterfoil (n) : cuống (Séc)
 13. Voucher (n) : biên lai, chứng từ
 14. Encode (v) : mã hoá
 15. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng
 16. Codeword (n) : ký hiệu (mật)
 17. Decode (v) : giải mã (understand the mean of the message writen in code)
 18. Pay into : nộp vào
 19. Proof of indentify : bằng chứng nhận diện
 20. Authorise (v) : cấp phép => Authorisation (n)
 21. Letter of authority : thư uỷ nhiệm
 22. Account holder (n) : chủ tài khoản
 23. Expiry date : ngày hết hạn
 24. ATMs Automatic Teller Machine
 25. BACS : dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng
 26. CHAPS : hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 27. EFTPOS : máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng
 28. IBOS : hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 29. PIN Personal Identification Number
 30. SWIFT : Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
 31. GIRO : hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
 32. BGC : ghi có qua hệ thống GIRO
 33. Magnetic (adj) : từ tính Magnetic Stripe : dải băng từ
 34. Reconcile (v) : bù trừ, điều hoà
 35. Circulation (n) : sự lưu thông Circulate (v)
 36. Clear (v) : thanh toán bù trừ
 37. Honour (v) : chấp nhận thanh toán
 38. Refer to drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tra soát người ký phát”
 39. Non-card instrument : phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 40. Present (v) : xuất trình, nộp
 41. Outcome (n) : kết quả
 42. Debt (n.) : khoản nợ
 43. Debit (v) : ghi nợ (money which a company owes)
 44. Debit balance : số dư nợ
 45. Direct debit : ghi nợ trực tiếp
 46. Deposit money : tiền gửi
 47. Give credit : cấp tín dụng
 48. Illegible (adj) : không đọc được
 49. Bankrupt Bust : vỡ nợ, phá sản
 50. Make out (v) : ký phát, viết (Séc)
 51. Banker (n) : người của ngân hàng
 52. Place of cash : nơi dùng tiền mặt
 53. Obtain cash : rút tiền mặt
 54. Cashpoint : điểm rút tiền mặt
 55. Make payment : ra lệnh chi trả
 56. Subtract (n) : trừ
 57. Plastic money (n) : tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 58. Sort of card : loại thẻ
 59. Plastic card (n) : thẻ nhựa
 60. Charge card : thẻ thanh toán
 61. Smart card (n) : thẻ thông minh
 62. Cash card (n) : thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers)
 63. Cheque card (n) : thẻ Séc
 64. Bank card (n) : thẻ ngân hàng
 65. Cardholder (n) : chủ thẻ
 66. Shareholder (n) : cổ đông (person who owns shares in a company)
 67. Dispenser (n) : máy rút tiền tự động
 68. Statement (n) : sao kê (tài khoản)
 69. Cashier (n) : nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 70. Teller (n) = cashier : người máy chi trả tiền mặt
 71. Withdraw (v) : rút tiền mặt => Withdrawal (n)
 72. Deduct (v) : trừ đi, khấu đi
 73. Tranfer (v) : chuyển
 74. Dispense (v) : phân phát, ban
 75. Terminal (n) : máy tính trạm
 76. Reveal (v) : tiết lộ
 77. Maintain (v) : duy trì, bảo quản
 78. Make available : chuẩn bị sẵn
 79. Refund (v) : trả lại (tiền vay)
 80. Constantly (adv) : không dứt, liên tục
 81. In effect : thực tế
 82. Retailer (n) : người bán lẻ
 83. Commission (n) : tiền hoa hồng
 84. Premise (n) : cửa hàng
 85. Due (adj) : đến kỳ hạn
 86. Records : sổ sách
 87. Pass (v) : chấp nhận , chuyển qua
 88. Swipe (v) : chấp nhận
 89. Reader (n) : máy đọc
 90. Get into (v) : mắc vào, lâm vào
 91. Overspend (v) : xài quá khả năng
 92. Adminnistrative cost : chi phí quản lý
 93. Processor (n) : bộ xử lí máy tính
 94. Central switch (n) : máy tính trung tâm
 95. In order : đúng quy định
 96. Standing order (n) = SO : uỷ nhiệm chi
 97. Interest-free : không phải trả lãi
 98. Collect (v) : thu hồi (nợ)
 99. Check-out till (n) : quầy tính tiền
 100. Fair (adj) : hợp lý
 101. Subsidise : phụ cấp, phụ phí
 102. Cost (n) : phí
 103. Limit (n) : hạn mức Credit limit : hạn mức tín dụng
 104. Draft (n) : hối phiếu
 105. Overdraft (n) : sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 106. Grovelling (adj) : luồn cúi, biết điều
 107. Remittance (n) : sự chuyển tiền
 108. Quote : trích dẫn
 109. Reference (n) : sự tham chiếu
 110. Interest rate (n) : lãi suất
 111. Mortgage (n) : nợ thuế chấp
 112. Abolish (v) : bãi bỏ, huỷ bỏ
 113. Mandate (n) : tờ uỷ nhiệm
 114. Out going (n) : khoản chi tiêu
 115. Remission (n) : sự miễn giảm
 116. Remitter (n) : người chuyển tiền
 117. Leaflet (n) : tờ bướm (quảng cáo)
 118. Orginator (n) : người khởi đầu
 119. Consumer (n) : người tiêu thụ
 120. Regular payment : thanh toán thường kỳ
 121. Billing cost : chi phí hoá đơn
 122. Insurance (n) : bảo hiểm
 123. Doubt (n) : sự nghi ngờ
 124. Excess amount (n) : tiền thừa
 125. Creditor (n) : người ghi có (bán hàng)
 126. Efficiency (n) : hiệu quả
 127. Cash flow (n) : lưu lượng tiền
 128. Inform : báo tin
 129. On behalf : nhân danh
 130. Achieve (v) : đạt được
 131. Budget account application : giấy trả tiền làm nhiều kì
 132. Reverse (n) : ngược lại
 133. Break (v) : phạm, vi phạm
 134. Exceed (v) : vượt trội
 135. VAT Reg. No : mã số thuế VAT
 136. Originate (v) : khởi đầu
 137. Settle (v) : thanh toán
 138. Trace (v) : truy tìm
 139. Carry out (v) : tiến hành
 140. Intermediary (n) : người làm trung gian (person who is a link between two parties)
 141. Correspondent (n) : ngân hàng có quan hệ đại lý
 142. Telegraphic transfer : chuyển tiền bằng điện tín
 143. Instant cash transfer : chuyển tiền ngay tức thời
 144. Mail transfer : chuyển tiền bằng thư
 145. Absolute security (n) : an toàn tuyệt đối
 146. Straighforward (adj) : đơn giản, không rắc rối
 147. Boundary (n) : biên giới
 148. Reliably (a) : chắc chắn, đáng tin cậy
 149. Domestic : trong nước, nội trợ
 150. Significantly (adv) : một cách đáng kể
 151. Local currency (n) : nội tệ
 152. Generous (adj) : hào phóng
 153. Counter (v) : quầy (chi tiền)
 154. Long term (n) : lãi
 155. Top rate : lãi suất cao nhất
 156. Headline (n) : đề mục (báo, quảng cáo)
 157. Free banking : không tính phí dịch vụ ngân hàng
 158. Generous term : điều kiện hào phóng
 159. Current account (n) : tài khoản vãng lai
 160. Recapitulate (v) : tóm lại, tóm tắt lại
 161. Security courier services : dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 162. Beneficiary (n) : người thụ hưởng (person who received money or advantage from st)
 163. First class : phát chuyển nhanh
 164. Upward limit (n) : mức cho phép cao nhất
 165. Facility (n) : phương tiện
 166. Gateway (n) : cổng máy tính
 167. Outward payment (n) : chuyển tiền đi
 168. Inward payment (n) : chuyển tiền đến
 169. Accompany (v) : đi kèm
 170. Interface (n) : giao diện
 171. Non-profit : phi lợi nhuận
 172. Operating cost : chi phí hoạt động
 173. Documentary credit : tín dụng thư
 174. Entry (n) : bút toán
 175. Meet (v) : thanh toán
 176. Capital expenditure : các khoản chi tiêu lớn
 177. Home banking : dịch vụ ngân hàng tại nhà
 178. Remote banking : dịch vụ ngân hàng từ xa
 179. Day-to-day : thường ngày
 180. Manipulate (v) : thao tác
 181. Recovery : sự đòi lại được (nợ)
 182. Adaptor (n) : thiết bị tiếp trợ
 183. Periodically (adv) : thường kỳ
 184. Dependant (n) : người sống dựa người khác
 185. Grant (v) : chất thuận
 186. Inefficient (adj) : không hiệu quả
 187. Debate (n) : cuộc tranh luận

Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế trên là những thuật ngữ rất quan trọng. Cùng lưu lại để phục vụ cho công việc của mình nhé bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *