TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG

từ vựng tiếng anh chủ đề môi trường

Môi trường là chủ đề khá quen thuộc với chúng ta, và đây cũng là một trong những chủ đề có khả năng sẽ xuất hiện trong phần thi Nói với độ khó tăng dần theo mỗi phần. Do đó, IGE IELTS xin gửi tới các bạn nhóm từ vựng về môi trường bạn không thể không biết có thể sẽ giúp ích cho bạn xây dựng ý tưởng bài nói của mình! Cũng đừng quên luyện phát âm thật chuẩn để đạt điểm tối đa nhé!

 1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít
 2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển
 3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học
 4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon
 5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa
 6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu
 7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu
 8. creature /ˈkriːʧə/ sinh vật
 9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy
 10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa
 12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ phá rừng
 13. dust /dʌst/ bụi bẩn
 14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất
 15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học
 16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái
 17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra
 18. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế
 19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường
 20. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học
 21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn
 22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài
 23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải
 24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch
 25. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói
 26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu
 27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón
 28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu
 29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính
 30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp
 31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên
 32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu
 33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn
 34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm
 35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn
 36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới
 37. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển
 38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải
 39. soil /sɔɪl/ đất
 40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời
 41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời
 42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
 43. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại
 44. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi
 45. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng
 46. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại
 47. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
 48. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 49. sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 50. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 51. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 52. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 53. environment friendly /ɪnˈvaɪrənməntˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường
 54. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn
 55. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy
 56. die out /daɪ aʊt/ chết dần
 57. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất
 58. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn
 59. dump /dʌmp/ vứt bỏ
 60. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra
 61. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn
 62. leak /liːk/ rò rỉ
 63. threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa
 64. pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm
 65. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ
 66. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc
 67. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế
 68. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
 69. conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
 70. clean /klin/ dọn dẹp
 71. Environmental pollution: ô nhiễm môi trường
 72. Contamination: sự làm nhiễm độc
 73. Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
 74. Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
 75. Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
 76. Government’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
 77. Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt
 78. Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
 79. Alternatives: giải pháp thay thế
 80. Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
 81. Woodland/forest fire: cháy rừng
 82. Deforestation: phá rừng
 83. Gas exhaust/emission: khí thải
 84. Carbon dioxin: CO2
 85. Culprit (of): thủ phạm (của)
 86. Ecosystem: hệ thống sinh thái
 87. Soil erosion: xói mòn đất
 88. Pollutant: chất gây ô nhiễm
 89. Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm
 90. Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
 91. Preserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng sinh học
 92. Natural resources: tài nguyên thiên nhiên
 93. Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính
 94. A marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nước
 95. The ozone layer: tầng ozon
 96. Ground water: nguồn nước ngầm
 97. The soil: đất
 98. Crops: mùa màng
 99. Absorption: sự hấp thụ
 100. Adsorption: sự hấp phụ
 101. Acid deposition: mưa axit
 102. Acid rain: mưa axit
 103. Activated carbon: than hoạt tính
 104. Activated sludge: bùn hoạt tính
 105. Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám
 106. Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng
 107. Toxic/poisonous: độc hại
 108. Effective/efficient/efficacious: hiệu quả
 109. Thorny/head-aching/head splitting: đau đầu
 110. Serious/acute: nghiêm trọng
 111. Excessive: quá mức
 112. Fresh/pure: trong lành
 113. Pollutive: bị ô nhiễm
 114. Pollute: ô nhiễm
 115. Dispose/release/get rid of: thải ra
 116. Contaminate/pollute: làm ô nhiễm/làm nhiễm độc
 117. Catalyze (for): xúc tác (cho)
 118. Exploit: khai thác
 119. Cut/reduce: giảm thiểu
 120. Conserve: giữ gìn
 121. Make use of/take advantage of: tận dụng/lợi dụng
 122. Over-abuse: lạm dụng quá mức
 123. Halt/discontinue/stop: dừng lại
 124. Tackle/cope with/deal with/grapple: giải quyết
 125. Damage/destroy: phá hủy
 126. Limit/curb/control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát
 127. Cause/contribute to climate change/global warming: gây ra/góp phần vào sự biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu
 128. Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions: tạo ra sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải nhà kính
 129. Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
 130. Degrade ecosystems/habitats/the environment: làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống
 131. Harm the environment/wildlife/marine life: gây hại cho môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống dưới nước
 132. Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction: đe dọa môi trường sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng
 133. Deplete natural resources/the ozone layer: làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon
 134. Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans: làm ô nhiễm sống và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương
 135. Contaminate groundwater/the soil/food/crops: làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
 136. Log forests/rainforests/trees: chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối
 137. Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change: giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của biến đổi khí hậu
 138. Fight/take action on/reduce/stop global warming: đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu
 139. Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường
 140. Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions: giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải nhà kính
 141. Offset carbon/CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2
 142. Reduce (the size of) your carbon footprint: làm giảm (kích cỡ của) dấu chân carbon của bạn.
 143. Achieve/promote sustainable development: đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững
 144. Preserve/conserve biodiversity/natural resources: bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên
 145. Protect endangered species/a coastal ecosystem: bảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ
 146. Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems: ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái
 147. Raise awareness of environmental issues: nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường
 148. Save the planet/the rainforests/an endangered species: cứu lấy hành tinh/những khu rừng nhiệt đới/loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng
 149. a bottle bank: một thùng lớn mà con người bỏ các chai không và các vật thủy tinh khác vào để chất thủy tinh có thể được sử dụng lần nữa
 150. Ex: We use the bottle bank in town to recycle our green, brown and clear bottles.
 151. (Chúng ta sử dụng ngân hàng chai tại trung tâm để tái sử dụng các chai màu xanh, nâu và trong.)
 152. recycle: thu nhặt và xử lý rác thải để sản xuất ra các vật liệu hữu ích mà có thể được sử dụng lại
 153. Ex: It”s possible to recycle plastic drink cups to make pencils.
 154. (Có khả năng tái sử dụng những chiếc ly bằng nhựa để làm bút chì.)
 155. organic: không sử dụng các chất hóa học nhân tạo trong việc trồng trọt cây hoặc nuôi thú vật để lấy thịt và các sản phẩm khác
 156. Ex: Even though organic food is a bit more expensive I think it tastes so much better because they don”t use any chemicals in making it.
 157. (Mặc dù thực phẩm sạch đắt tiền hơn nhưng tôi nghĩ nó ăn ngon hơn bởi vì họ không sử dụng bất kỳ chất hóa học nào để trồng nó.)
 158. onserve energy / electricity / power: giữ và bảo vệ cái gì đó không phí phạm
 159. Ex: To conserve electricity, he turned his central heating down and wore more clothes instead.
 160. (Để tiết kiệm điện, anh ta giảm máy sưởi trung tâm và mặc thêm áo.)
 161. wind farm: các tua bin (các cấu trúc cao với các quạt mà được quay bằng gió) được sử dụng để sản xuất ra điện từ năng lượng gió
 162. Ex: Everyone says they think wind farms are a good idea but no-one actually wants them near their house because they make such a racket.
 163. (Mọi người nói rằng họ cho rằng nông trại gió là một sáng kiến hay nhưng không ai thật sự muốn chúng gần nhà của mình bởi vì chúng tạo ra sự ồn ào.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.