Nevertheless là gì? Cách sử dụng cấu trúc Nevertheless trong tiếng Anh

Nevertheless là gì

“Nevertheless” là một từ dùng để chỉ sự tương phản hoặc đối ngược giữa hai ý hay hai phần của một văn bản. Nó thường được sử dụng để đưa ra một ý kiến, tình huống, hoặc sự việc trái ngược với những gì đã được nêu trước đó. Từ này giúp thể hiện sự phân định và làm nổi bật sự khác biệt giữa hai ý hoặc tình huống trong một văn bản.

Cách sử dụng “nevertheless” trong tiếng Anh:

“Nevertheless” thường được đặt ở đầu câu hoặc ngay trước phần mà bạn muốn làm nổi bật sự tương phản.

Ví dụ:

  1. The weather was cloudy; nevertheless, we decided to go for a hike. (Thời tiết đang âm u; tuy nhiên, chúng tôi quyết định đi dã ngoại.)
  2. She faced many challenges; nevertheless, she never gave up on her dreams. (Cô ấy đối mặt với nhiều thách thức; tuy nhiên, cô ấy không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.)
  3. The company experienced financial difficulties; nevertheless, they managed to launch their new product successfully. (Công ty gặp khó khăn về tài chính; tuy nhiên, họ đã thành công trong việc ra mắt sản phẩm mới.)
  4. The experiment didn’t produce the expected results; nevertheless, it provided valuable insights for future research. (Thí nghiệm không mang lại kết quả như mong đợi; tuy nhiên, nó mang lại những hiểu biết quý báu cho nghiên cứu tương lai.)

Lưu ý:

  • “Nevertheless” có nghĩa tương tự như các từ khác như “however”, “still”, “nonetheless”.
  • Khi sử dụng “nevertheless,” bạn thường phải đặt dấu chấm phẩy sau nó, đặc biệt khi nó đi ở đầu câu.

Tóm lại, “nevertheless” là một từ quan trọng để thể hiện sự tương phản và đối ngược trong văn bản. Nó giúp làm nổi bật những phần quan trọng và tạo sự rõ ràng trong cách trình bày ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published.