Hỏi thời gian: What time?

cấu trúc what time

Trong tiếng Anh, khi muốn hỏi về giờ, ta sử dụng cấu trúc với từ để hỏi “what time”.

What time …?
a/
Câu hỏi:  What time is it? (Bây giờ là mấy giờ?)
Trả lời: It’s + thời gian.
Cách nói giờ 
* Giờ chẵn: số giờ + o’clock
It’s six o’clock.(Bây giờ là 6 giờ.)
It’s seven o’clock.(Bây giờ là bảy giờ.)

* Giờ lẻ: số giờ + số phút
It’s six twenty.(Bây giờ là 6 giờ 20 phút.)
It’s eight thirty-five.(Bây giờ là 8 giờ 35 phút.)

* Lưu ý:
Các em lưu ý khi số phút nhỏ hơn 10 các e hãy thêm “oh” vào giữa số giờ và số phút nhé.
What time is it?(Bây giờ là mấy giờ?)
It’s eleven oh five.(Bây giờ là 11 giờ 5 phút.)

b/
Câu hỏi: What time + do/ does + chủ ngữ + động từ?
Trả lời: Chủ ngữ + động từ + at + số giờ.
Chú ý: động từ chia ở thì hiện tại đơn phù hợp với chủ ngữ.
Ví dụ:
What time do you get up?(Bạn dậy lúc mấy giờ?)
I get up at six o’clock.(Mình dậy lúc 6 giờ.)
What time does your mother go to work?(Mẹ bạn đi làm lúc mấy giờ?)
She goes to work at six fifty-five.(Mẹ mình đi làm lúc 6 giờ 55 phút.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *