Phân biệt “Neither nor” và “Either or” trong tiếng Anh

Cấu trúc “Neither nor” và “Either or” trong tiếng Anh

EITHER ORNEITHER NOR là những cấu trúc tiếng Anh phổ biến và khá dễ dùng. Tuy nhiên, nó lại hay gây nhầm lẫn cho người dùng, bởi sự “na ná giống nhau” của cặp từ này. Trong bài ngày hôm nay IGE IELTS sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng cặp “either … or” và “neither … nor” thần thánh này nhé! Hãy cùng bắt đầu nào!

1. EITHER OR

a) Cách dùng

Either … or mang ý nghĩa là “hoặc…hoặc”. Nó được sử dụng để đưa ra khả năng có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng được nhắc đến.

b) Cấu trúc

Để sử dụng either … or, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Either + Danh từ/ Đại từ + or + Danh từ/ Đại từ

E.g:

I wants to sit with either Kai or Zoey in the next school year. (Tớ muốn ngồi với hoặc là Kai hoặc là Zoey trong năm học tới.)

Either he or his sister will go to the their grandma’s house to pick his brother up. (Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ấy sẽ đến nhà bà của họ đến đón em trai anh ấy.)

2. NEITHER NOR

a) Cách dùng

Neither … nor mang ý nghĩa là “không… cũng không”. Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 đối tượng được nhắc đến.

b) Cấu trúc

Để sử dụng neither … nor, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

E.g:

My father likes neither coffee nor tea! (Bố tôi không thích cả cà phê và trà!)

This job is neither interesting nor fancy. (Công việc này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn.)

3. Các trường hợp đặc biệt cần lưu ý

a) Với either … or hoặc neither … nor khi đứng ở vị trí chủ ngữ

Nếu either …or hoặc neither … nor đứng ở vị trí chủ ngữ thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ hai (đứng sau or).

E.g:

Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc bạn đúng.)

Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và bạn cũng không.)

Neither Lyn nor her boyfriend knows that they’ve got the highest score. (Cả Lyn và bạn trai của của ấy đều không biết là họ đạt điểm cao nhất.)

b) Chuyển đổi giữa Either … or và Neither … nor

Neither … nor = Not either … or

E.g:

Neither Kien nor Thai passed the exam last year.

=> Not either Kien nor Thai passed the exam last year.

1 cách dùng thông dụng hơn là  dùng cấu trúc: “and … not … either”. Ví dụ, chúng ta cùng chuyển tiếp câu về Kiên và Thái ở trên.

=> Kien didn’t pass the exam last year and Thai didn’t either.

Tuyệt đối không sử dụng: “Thai didn’t also!” nhé!

E.g:

My father doesn’t like either coffee or tea.

=> My father likes neither coffee or tea.

c) Khi either hoặc neither đứng một mình

Neither đứng một mình

Khi neither đứng một mình thì câu sẽ mang nghĩa phủ định. Cụ thể thì:, còn neither mang nghĩa là không đối tượng nào trong 2 đối tượng được nhắc đến.

Trường hợp này, danh từ (đại từ) ở phía sau neither và either ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ.

E.g:

Neither parent came to pick him up. (The mother didn’t come and the father didn’t come.)

Neither shirt fits me. (There are two shirts and not one of them fits me.)

Either đứng một mình

Trong trường hợp này thì vẫn vẫn mang nghĩa phủ định  và either sẽ mang nghĩa là một trong những đối tượng nhắc đến. danh từ (đại từ) ở phía sau either ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ.

Either person in this class is under 15. (Một trong số những người ở trong lớp này dưới 15.)

Either cat is mine. (Một trong số những con mèo là của tôi.)

Hy vọng với bài viết vừa rồi, các bạn đã nắm chắc được những kiến thức về hai cấu trúc “Neither…nor” và “Either..or”. Tuy hai cấu trúc này không có nhiều kiến thức khó nhưng lại rất dễ gây nhầm lẫn cho người học. Vì thế, hãy đọc lại lý thuyết để nắm chắc kiến thức ngữ pháp này nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *